Newsletter #4 – CZ

Newsletter #4 Hlavným cieľom projektu DATES je preskúmať prístupy a možnosti vytvorenia bezpečného a dôveryhodného dátového priestoru cestovného ruchu, ktorý zabezpečí transparentnú kontrolu prístupu k údajom, ich používania a opakovaného použitia. Projekt je v záverečnej fáze a doteraz sa uskutočnilo množstvo štúdií a aktivít, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a údajov, zdieľania údajov, správy údajov […]

Nové regulačné prostredie EÚ pre dátové priestory

Nové regulačné prostredie EÚ pre dátové priestory V roku 2020 Komisia Európskej únie predstavila „Európsku stratégiu pre údaje„, ktorej cieľom je vytvoriť jednotný trh s údajmi s cieľom posilniť globálnu konkurencieschopnosť a suverenitu Európy v oblasti údajov. Táto stratégia obsahovala niekoľko navrhovaných nariadení, ktoré sú podrobnejšie opísané v rámčeku na strane 3: Návrh zákona o […]

Na ceste k dátovému priestoru pre cestovný ruch​

Na ceste k dátovému priestoru pre cestovný ruch Európa má vedúce postavenie v medzinárodnom cestovnom ruchu, pričom krajiny ako Francúzsko, Taliansko a Španielsko získajú v roku 2021 približne 38 % celosvetových príjazdov. Európska komisia si uvedomuje úlohu cestovného ruchu v ekologickejšom a digitálnom hospodárstve EÚ, preto iniciovala program Digitálna Európa, v rámci ktorého bol zavedený […]

Stretnutie „Európsky dátový priestor cestovného ruchu: stanovenie pozície európskeho odvetvia cestovného ruchu“

Stretnutie „Európsky dátový priestor cestovného ruchu: stanovenie pozície európskeho odvetvia cestovného ruchu“ 8. júna sa v španielskej Palme konalo stretnutie partnerov DATES. Na podujatí, ktoré organizovala spoločnosť AnySolution v spolupráci so spoločnosťou Hosteltur, sa stretli zástupcovia všetkých 13 partnerov – medzi nimi aj vedúca projektu Tourism 4.0 Dr. Urška Starc Peceny – aby analyzovali rámec […]

Prierezovosť odvetvia cestovného ruchu: Na ceste k digitálnej transformácii

Prierezovosť odvetvia cestovného ruchu: Na ceste k digitálnej transformácii Odvetvie cestovného ruchu je komplexná sieť, ktorá zahŕňa rôzne oblasti a odvetvia a vytvára synergie s kultúrnym dedičstvom, dopravou, médiami a inteligentnými komunitami. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť komplexné pochopenie prierezovosti odvetvia cestovného ruchu, ako ju skúma projekt DATES (Digital Europe). Projekt sa zameriava na vytvorenie […]

Trendy a transformácia odvetvia cestovného ruchu na základe údajov: kvalitatívne a kvantitatívne výsledky

Trendy a transformácia odvetvia cestovného ruchu na základe údajov: kvalitatívne a kvantitatívne výsledky Odvetvie cestovného ruchu prešlo pred niekoľkými desaťročiami výraznými zmenami vďaka internetu a mobilným technológiám. Nedávny vývoj, ako napríklad potreba vyššej konkurencieschopnosti, cenová dostupnosť digitálnych technológií a makroekonomické faktory, ako napríklad COVID-19, však urýchlili novú vlnu zmien. V tomto kontexte vystupujú tri transformácie […]

Newsletter #3​

Newsletter #3 UDALOSTI DATES sa aktívne zúčastnili a zorganizovali niekoľko podujatí s cieľom šíriť aktivity projektu a pokračovať v rozširovaní a upevňovaní komunitného klobúka, ktorý podľa nás dokonale vystihuje podstatu poslania projektu DATES. Sympózium Data Space Sympózium Data Space ktoré sa uskutočnilo 21. – 23. marca 2023 v Haagu, bolo skvelé miesto stretnutia s viacerými […]

Newsletter #2

Newsletter #2  Hlavným cieľom projektu DATES je preskúmať prístupy a možnosti zavedenia bezpečného a dôveryhodného dátového priestoru cestovného ruchu, ktorý zabezpečí transparentnú kontrolu prístupu k údajom, ich používania a opakovaného použitia. V rámci projektu, ktorý sa začal v novembri 2022, sa s podporou partnerov projektu uskutočnilo intenzívne mapovanie iniciatív v oblasti zdieľania údajov. Všetky tieto […]

NEWSLETTER #1

NEWSLETTER #1 Projekt DATES odštartoval Hlavným cieľom projektu DATES je preskúmať prístupy a možnosti vytvorenia bezpečného a dôveryhodného dátového priestoru cestovného ruchu, ktorý zabezpečí transparentnú kontrolu prístupu k údajom, ich používania a opakovaného použitia. V priebehu jedného roka sa spojí 13 európskych partnerov, aby položili základy európskeho dátového priestoru cestovného ruchu. Inauguračné stretnutie DATES bolo […]