Turismus 4.0

Wizja i misja

Chcemy udostępniać nowe usługi i produkty wykorzystujące technologie cyfrowe podmiotom działającym w branży turystycznej.

Podstawowa koncepcja DIH

Koncepcja Digital Innovation Hubs została opracowana w ramach opracowywania polityki Digital Single Europe. Są one elementem pomocniczej infrastruktury i wykorzystuje się je do promocji tej polityki, ponieważ pozwalają dotrzeć z tematem digitalizacji przekazu bezpośrednio do środowiska organizacyjnego na poziomie krajowym i regionalnym, a także, co istotne, do środowiska korporacyjnego, w szczególności pomagają one rozwijać kompetencje cyfrowe w sektorze MŚP.

DIH, jako „Orchestrator” na tym rysunku, pomaga firmom zwiększyć ich konkurencyjność w odniesieniu do procesów biznesowych / produkcyjnych, produktów i usług poprzez efektywne wykorzystanie technologii cyfrowych. DIH zapewnia również wsparcie finansowe i wprowadza te innowacje w razie potrzeby w całym łańcuchu wartości.

Rola DIH w RIS (Regionalne Strategie Innowacji) i strategiach inteligentnej specjalizacji jest zróżnicowana. Od sytuacji, w której DIH powstaje na podstawie określonego RIS w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby regionu, po wariant, w którym DIH realizuje koncepcję cyfrowej innowacji (na przykład dla określonego sektora lub sektora).

W Czechach DIH wpisuje się w koncepcję czeskiego programu The Country for the Future.

W związku z tym DIH nie jest podmiotem gospodarczym w celu generowania zysków dla jego założycieli. DIH jest zasadniczo podmiotem non-profit.

Działania DIH można podzielić na 4 główne obszary:

Test przed inwestowaniemumożliwienie MŚP i instytucjom przetestowanie technologii przed podjęciem decyzji o inwestycji w gotowe rozwiązania. Wspieranie rozwoju wiedzy o nowych technologiach, przegląd gotowości cyfrowej firm i instytucji, proponowanie rozwiązań koncepcyjnych.

Wsparcie w poszukiwaniu inwestycji – pomoc w przygotowaniu modeli finansowych i znalezieniu środków finansowych na realizację projektów pilotażowych – finansowanie kaskadowe, finansowanie unijne lub poszukiwanie inwestorów.

Ekosystem innowacji i networking – współpraca z innymi DIH na poziomie krajowym i europejskim, inspirujące sieci i pośrednictwo technologiczne.

Umiejętności i szkolenie – wsparcie edukacji w zakresie umiejętności cyfrowych

Nasza koncepcja DIH dla branży turystycznej

DIH Tourism 4.0 jest rodzajem centrum innowacji w branży, które opiera się na potrzebach podmiotów działających w branży turystycznej, a zaspokojenie tych potrzeb i bieżących wyzwań związanych z radykalnymi zmianami w branży opiera się na wprowadzeniu nowych technologii cyfrowych, strategii i rozwiązań.

Głównym celem DIH T4.0 jest poszukiwanie aplikacji w branży turystycznej dla następujących technologii:

  • blockchain (łańcuch bloków)
  • big data
  • cybersecurity
  • sztuczna inteligencja