Turismus 4.0

Mise

Zpřístupňujeme subjektům aktivním v průmyslu cestovního ruchu nové služby a produkty využívající digitální technologie.

Základní koncept DIH

Koncept Digitálních Inovačních Hubů vznikl v rámci rozvoje politiky jednotné digitální Evropy. Jsou součástí podpůrné infrastruktury k prosazování cílů této politiky tím, že téma digitalizace přenášení na národních a regionálních úrovních přímo do institucionálního prostředí a především do prostředí podnikového se zvláštním zřetelem na rozvoj digitálních kompetencí malých a středních podniků.

DIH, v obrázku znázorněn jako „Orchestrator“ , pomáhá podnikům zvyšovat svou konkurenceschopnost s ohledem na jejich obchodní/výrobní procesy, produkty a služby pomocí efektivního využití digitálních technologií. DIH také poskytují finanční podporu a a podporu při zavádění těchto inovací, pokud je třeba napříč celým hodnotovým řetězcem.

Postavení DIH vůči RIS (regionálním inovačním strategiím) a strategiím inteligentní specializace je různorodé. Od situace kdy DIH vzniká na základě definované RIS jako reakce na identifikované potřeby regionu až po variantu, kdy DIH je nositelem koncepce digitálního inovačního konceptu (například pro specifické odvětví nebo obor) a tuto koncepci vnáší do konceptu inteligentní regionální specializace jako nový prvek.

V ČR jsou DIH součástí koncepce programu Czech Republic, The Country for the Future.

DIH jako takový není podnikatelským subjektem s cílem generovat zisk pro své zakladatele. DIH je z principu neziskovým subjektem.

Činnosti DIH lze rozdělit do 4 hlavních oblastí:

Nejprv testuj pak investuj – umožňujeme MSP a institucím testovat technologie před tím, než se rozhodnou investovat do hotových řešení. Podporovat rozvoj znalostí o nových technologiích, provádět prověrku digitální připravenosti podniků a institucí, navrhovat koncepční řešení.

Podpora pro investice do technologií – pomáhám s přípravou finančních modelů a vyhledávat finanční zdroje pro realizaci pilotních projektů – kaskádové financování, EU financování případně vyhledávání investorů.

Inovační ekosystém a síť partnerů – spoluprácujeme s ostatními DIH na národní a Evropské úrovni, inspirativní networking a technology brokering.

Dovednosti a znalosti – podporujeme vzdělávání v oblasti digitálních dovedností

Náš koncept DIH pro průmysl cestovního ruchu

DIH Tourism 4.0 je právě takovým oborovým inovačním hubem, který vychází z potřeb aktérů v průmyslu cestovního ruchu a řešení těchto potřeb a aktuálních výzev, které souvisejí s radikálními změnami tomto odvětví, staví na zavádění nových digitálních technologií, strategií a řešení.

Hlavním cílem DIH T4.0 je vyhledávat aplikace v průmyslu cestovního ruchu pro následující technologie:

  • blockchain
  • big data
  • cybersecurity
  • umělá inteligence – artificial intelligence