Novinky

Vplyv prírodných katastrof na turizmus

Vplyv prírodných katastrof na turizmus Následky prírodných katastrof často zanechávajú rozsiahle škody, ktoré môžu negatívne ovplyvniť všetky odvetvia hospodárstva vrátane cestovného ruchu. Napriek úsiliu vnútroštátnych a miestnych orgánov môžu zainteresované strany v oblasti cestovného ruchu v mnohých prípadoch stratiť väčšiu časť celej „sezóny“ alebo aj dlhšie obdobie, keď sa snažia o obnovu a zotavenie. Na […]

Newsletter #4 – CZ

Newsletter #4 Hlavným cieľom projektu DATES je preskúmať prístupy a možnosti vytvorenia bezpečného a dôveryhodného dátového priestoru cestovného ruchu, ktorý zabezpečí transparentnú kontrolu prístupu k údajom, ich používania a opakovaného použitia. Projekt je v záverečnej fáze a doteraz sa uskutočnilo množstvo štúdií a aktivít, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a údajov, zdieľania údajov, správy údajov […]

Nové regulačné prostredie EÚ pre dátové priestory

Nové regulačné prostredie EÚ pre dátové priestory V roku 2020 Komisia Európskej únie predstavila „Európsku stratégiu pre údaje„, ktorej cieľom je vytvoriť jednotný trh s údajmi s cieľom posilniť globálnu konkurencieschopnosť a suverenitu Európy v oblasti údajov. Táto stratégia obsahovala niekoľko navrhovaných nariadení, ktoré sú podrobnejšie opísané v rámčeku na strane 3: Návrh zákona o […]

Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 1 boli vyhlásené

Úspešné prihlášky v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu, typu Voucher 1 boli vyhlásené Po ukončení hodnotiacich kôl s potešením oznamujeme, že v rámci otvorenej výzvy pre malé a stredné podniky v oblasti turizmu boli vybrané tieto projekty, typu voucher 1: Štátna príslušnosť žiadateľa Názov žiadateľa (projektu) Skóre Chorvátsko 24 […]

Na ceste k dátovému priestoru pre cestovný ruch​

Na ceste k dátovému priestoru pre cestovný ruch Európa má vedúce postavenie v medzinárodnom cestovnom ruchu, pričom krajiny ako Francúzsko, Taliansko a Španielsko získajú v roku 2021 približne 38 % celosvetových príjazdov. Európska komisia si uvedomuje úlohu cestovného ruchu v ekologickejšom a digitálnom hospodárstve EÚ, preto iniciovala program Digitálna Európa, v rámci ktorého bol zavedený […]

Stretnutie „Európsky dátový priestor cestovného ruchu: stanovenie pozície európskeho odvetvia cestovného ruchu“

Stretnutie „Európsky dátový priestor cestovného ruchu: stanovenie pozície európskeho odvetvia cestovného ruchu“ 8. júna sa v španielskej Palme konalo stretnutie partnerov DATES. Na podujatí, ktoré organizovala spoločnosť AnySolution v spolupráci so spoločnosťou Hosteltur, sa stretli zástupcovia všetkých 13 partnerov – medzi nimi aj vedúca projektu Tourism 4.0 Dr. Urška Starc Peceny – aby analyzovali rámec […]

Prierezovosť odvetvia cestovného ruchu: Na ceste k digitálnej transformácii

Prierezovosť odvetvia cestovného ruchu: Na ceste k digitálnej transformácii Odvetvie cestovného ruchu je komplexná sieť, ktorá zahŕňa rôzne oblasti a odvetvia a vytvára synergie s kultúrnym dedičstvom, dopravou, médiami a inteligentnými komunitami. Cieľom tohto príspevku je poskytnúť komplexné pochopenie prierezovosti odvetvia cestovného ruchu, ako ju skúma projekt DATES (Digital Europe). Projekt sa zameriava na vytvorenie […]

Trendy a transformácia odvetvia cestovného ruchu na základe údajov: kvalitatívne a kvantitatívne výsledky

Trendy a transformácia odvetvia cestovného ruchu na základe údajov: kvalitatívne a kvantitatívne výsledky Odvetvie cestovného ruchu prešlo pred niekoľkými desaťročiami výraznými zmenami vďaka internetu a mobilným technológiám. Nedávny vývoj, ako napríklad potreba vyššej konkurencieschopnosti, cenová dostupnosť digitálnych technológií a makroekonomické faktory, ako napríklad COVID-19, však urýchlili novú vlnu zmien. V tomto kontexte vystupujú tri transformácie […]

Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá!

Výzva na podávanie prihlášok pre voucher 1 je uzavretá! Celkovo bolo prijatých 103 žiadostí zo 14 krajín! Výzva na podávanie prihlášok na voucher 1 bola ukončená 31.05.2023. V rámci tejto výzvy mali malé a stredné podniky v turizme možnosť požiadať o finančnú podporu určenú na zlepšenie ich digitálnych zručností a úrovne digitalizačných zručností prostredníctvom školení […]

Newsletter #3​

Newsletter #3 UDALOSTI DATES sa aktívne zúčastnili a zorganizovali niekoľko podujatí s cieľom šíriť aktivity projektu a pokračovať v rozširovaní a upevňovaní komunitného klobúka, ktorý podľa nás dokonale vystihuje podstatu poslania projektu DATES. Sympózium Data Space Sympózium Data Space ktoré sa uskutočnilo 21. – 23. marca 2023 v Haagu, bolo skvelé miesto stretnutia s viacerými […]

Hybridný hackathon RESTwithEU

Hybridný hackathon RESTwithEU Radi by sme vás informovali o hackathone RESTwithEU, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.-18.6., hybridnom hackathone a jedinečnej európskej skúsenosti pre podobne zmýšľajúce reštaurácie, vývojárov, dizajnérov a profesionálov v oblasti podnikania, aby spoločne vytvorili nové digitálne smerovanie v reštauračnom sektore. Cieľom tohto podujatia je riešiť kľúčové výzvy, ktorým čelia malé a stredné […]

ESA PROJEKTY

ESA PROJEKTY Prvým je DARTT, ktorý je už hotový. Cieľom projektu DARTT je poskytnúť komplexné riešenie pre poskytovateľov verejnej dopravy vo vidieckych oblastiach juhovýchodnej Európy na zavedenie dopravných služieb na požiadanie. Používatelia a ich potreby: DARTT sa zameriava na súkromné autobusové spoločnosti v Grécku (KTEL), ktoré prevádzkujú pravidelnú autobusovú dopravu v určitých oblastiach. Turisti sa […]