Turismus 4.0

Konference na téma:
Aktuální trendy v turismu: udržitelnost, digitalizace, vyšší odolnost podniků
a destinací

Mikrokonference na téma Aktuální trendy v turismu, která proběhla 2.11.2023 jako doprovodná akce veletrhu GO Regiontour v areálu Brněnského výstaviště, cílila na témata udržitelnosti, digitalizace v turismu, vyšší odolnost podniků a destinací a jejich průnik. Data jsou klíčová pro jakákoli kvalifikovaná rozhodnutí, a to platí i pro oblast udržitelnosti a zlepšování odolnosti podniků v turismu, komunit a celých oblastí a regionů turismem ovlivňovaných.

Všichni řečníci se uvedených témat nějakým způsobem dotkli a z kontextu všech přednášek vyplynulo, o jak komplexní a silně provázaný systém se jedná.

Jan Orava ze ústavu DIH Tourism 4.0 v úvodu vyzdvihl poslání digitálních inovačních hubů v podpoře digitalizace podniků v turismu a uvedl příklady zdrojů, z nichž mohou malé a střední podniky čerpat prostředky na svůj rozvoj v této oblasti. Představil dva konkrétní příklady financované z projektu DigiTour, který prostředky pro jednotlivé podniky čerpá z Evropského programu COSME. Jednalo se využití globální marketingové platformy Outdoorcative.com s rozsáhlou distribuční sítí pro propagaci a rozvoj malé destinace na Jevíčsku a integraci digitálních věrnostních a zákaznických karet v regionu Hostýnsko. 

Marcos Moschovidis z rakouské DIO – Data Intelligence Offensive představil aktivity této organizace v oblasti datových projektů a zavádění datového prostoru (Data Space) nejen v oblasti turismu v Rakousku. Na příkladu projektu Klimatický kokpit představil nástroj pro tvorbu strategií reagujících na klimatickou změnu. V Rakousku si stakeholdeři v turismu naléhavě uvědomují rozsah ohrožení jak finanční, tak sociální stability, které přináší klimatická změna. Ta ohrožuje tradiční turistické destinace což má dopady na životní prostředí, turistický průmysl, místní komunity, demografii a HDP.

Petr Moc a Matěj Brnka z CzechTourismu seznámili posluchače se strategií agentury v oblasti digitalizace a s aktuálními projekty. Zaměřili se především na rozvoj webových portálů kudyznudy.sz a visitczechia.com, jejich propojení s datovými zdroji třetích stran a podporu startupů. Zmínili se také o využití umělé inteligence při automatickém zpracování obsahů, které se aktuálně nachází ve fázi experimentu.

Ondřej Mirovský ze společnosti PowerHub přiblížil přítomným posluchačům problematiku ESG (environmental, social and governance). ESG je velmi dobře vysvětlitelné právě na průmyslu turismu. I když přes 99 % podniků v turismu jsou SME, kterých se zavádění ESG auditu nedotkne přímo, musí se tyto podniky na audity připravit, protože s vysokou pravděpodobností bude řada z nich na toto téma svými zákazníky dotazována. Aby z ESA legislativy turismus vytěžil co nejvíce, je nezbytné, aby zavádění těchto auditů nebylo jen formální, ale aby si podniky při jeho implementaci uvědomili, jak k sociálním a environmentální problémům přistupují, jak je komunikují a jak na správných a „zelených“ přístupech mohou vydělat.

V závěrečném shrnutí, kterého se ujal Luděk Kühr z DIH Tourism 4.0, se posluchači dozvěděli základní informaci o výzvách v práci s daty, která jsou východiskem pro digitalizaci obecně. Díky více než roční práci v projektu DATES -Data Space for Tourism měl možnost podílet se přímo na tvorbě strategie pro data a jejich bezpečné sdílení napříč průmysly v celé Evropě a specificky v turismu. Za tuto dobu se koncept datových prostor vyvinul od velmi těžko uchopitelných politických deklarací a technických prohlášení k prakticky aplikovatelným řešením, realizovaným projektům a partnerstvím, která na datových prostorech (data space) stavějí budoucnost jednotlivých regionů a celého odvětví. Na závěr Luděk vyjádřil přání, aby se i česká republika do tohoto hnutí zapojila, než jí „ujede vlak“.