Turismus 4.0

PREDSTAVENIE PRÍPADOV POUŽITIA DÁTOVÉHO PRIESTORU V EURÓPSKOM CESTOVNOM RUCHU

V snahe definovať minimálny realizovateľný dátový priestor pre Európsky dátový priestor cestovného ruchu (ETDS), DATES a DSFT sa vydali na cestu vývoja prípadov použitia. Tieto prípady použitia zohrávajú kľúčovú úlohu úlohu pri formovaní vývoja dátového priestoru a ponúkajú scenáre, ktoré riešia reálne výzvy, inšpirujú k účasti zainteresovaných strán a poskytujú informácie o riadení a technologických prvkoch dátového priestoru.

Podporovanie pokroku: Sila spolupráce

DATES aj DSFT zohrávali dôležitú úlohu pri vývoji prípadov použitia pre ETDS. DATES prispel ôsmimi podrobnými prípadmi použitia, ktoré sú uvedené v Kapitole 3 dokumentu D2.3 s názvom „Identifikácia typológie údajov a zoznam prioritných súborov údajov, potenciálnych prípadov použitia a spoločných stavebných prvkov s inými dátovými priestormi“. Okrem toho je v prílohe III toho istého dokumentu k dispozícii rozsiahly zoznam 26 prípadov použitia, ktorý poskytuje komplexný pohľad na potenciálne aplikácie ETDS. Súčasne DSFT doplnil štyri teoretické prípady použitia, ktoré sú zdokumentované v kapitole 3 dokumentu „Dátový priestor pre návrh cestovného ruchu: Technická správa“.

Osvedčené postupy pre tvorbu nových prípadov použitia v cestovnom ruchu

Aby sa zabezpečilo, že ETDS zostane prispôsobivý a zosúladený s vyvíjajúcimi sa potrebami, uvádzame niekoľko osvedčených postupov, ktoré treba zohľadniť pri vývoji nových prípadov použitia v cestovnom ruchu:

1. Konzultácie so zainteresovanými stranami: Spolupráca so zainteresovanými stranami je najdôležitejšia pri identifikácii potrieb, ktoré môže dátový priestor riešiť, a pri definovaní prípadov použitia vrátane súborov údajov a úloh zainteresovaných strán.
2. Ochrana osobných údajov: Ostražitosť pri identifikácii súborov údajov obsahujúcich osobné údaje a zabezpečenie súladu s predpismi o ochrane údajov.
3. Spolupráca viacerých sektorov: Rozšírenie spolupráce na odvetvia priamo alebo nepriamo spojené s cestovným ruchom rozširuje rozsah a uplatniteľnosť dátového priestoru.
4. Udržateľnosť: Zahrnutie aspoň jedného rozmeru udržateľného cestovného ruchu do každého prípadu použitia je v súlade s globálnymi cieľmi udržateľnosti.

Kľúčové komponenty efektívneho prípadu použitia

Dobre štruktúrovaný prípad použitia by mal obsahovať tieto prvky:
Názov: Stručný a opisný názov, ktorý vystihuje podstatu prípadu použitia.
Problém(y)/Potreba(y): Jasné vyjadrenie potrieb alebo problémov kľúčových zainteresovaných strán, ktoré má prípad použitia riešiť, s dôrazom na odolnosť a udržateľnosť.
Požadované riešenie: Opis toho, ako môže dátový priestor riešiť identifikované problémy alebo potreby.
Potrebné typy údajov: Kategorizácia typov údajov potrebných na riešenie identifikovaných problémov alebo potrieb.
Potrebné súbory údajov podľa typu údajov: Špecifikácia primárnych súborov údajov potrebných pre každý typ údajov vrátane úrovne podrobnosti.
Zainteresované strany a úlohy: Identifikácia hlavných kategórií zainteresovaných strán zapojených do spoločného využívania údajov s rozlíšením ich úloh ako poskytovateľov údajov, spotrebiteľov údajov a konečných používateľov.
● Vzťahy zainteresovaných strán a výmena údajov: Jasné vymedzenie toho, ktoré súbory údajov poskytujú a využívajú rôzne kategórie zainteresovaných strán v kontexte prípadu použitia.
Použitie riešenia: Diskusia o prispôsobiteľnosti toho istého prípadu použitia rôznym kontextom alebo účelom a jeho škálovateľnosti na rôznych geografických úrovniach.

Vývoj prípadov použitia je základným kameňom cesty ETDS. Dodržiavaním osvedčených postupov a premysleným vytváraním prípadov použitia zainteresované strany zabezpečujú, aby ETDS zostal flexibilný, inkluzívny a zosúladený s rôznymi potrebami a cieľmi udržateľnosti európskeho odvetvia cestovného ruchu.

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však len názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Výkonnej agentúry pre výskum. Európska únia ani orgán poskytujúci granty za ne nemôžu niesť zodpovednosť.

© DATES Consortium, 2023.
Projekt DATES získal finančné prostriedky z programu Digitálna Európa na základe grantovej dohody č. 101084007.
Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.