Turismus 4.0

VÝZVA NA PREDKLADANIE PRIHLÁŠOK PRE MALÉ A STREDNÉ PODNIKY V OBLASTI CESTOVNÉHO RUCHU

Výzva na predkladanie prihlášok pre MSP v cestovnom ruchu sa zameriava na podporu MSP v cestovnom ruchu prostredníctvom zlepšenia ich digitálnej vyspelosti, zručností a kapacít. Cieľom výzvy DIGITOUR je:

 • podpora MSP v oblasti cestovného ruchu prostredníctvom podpory zvyšovania kvalifikácie, budovania kapacít a spolupráce;
 • podporovať spoluprácu medzi MSP v cestovnom ruchu a aktérmi digitálneho ekosystému;
 • poskytovať priebežnú mentorskú a tútorskú podporu oceneným MSP;
 • podporovať vytváranie sietí na európskej úrovni tým, že MSP ponúkne prístup k medzinárodným platformám a sieťam pre spoluprácu.

Celkový rozpočet je 480 000,00 eur. Z toho 100 000,00 EUR na voucher 1 a 380 000,00 EUR na voucher 2.

Deadline

Dátum otvorenia:  01.10.2022 (12:00, CET)

Dátum uzávierky pre voucher 1: 31.03.2023 (23:59, CET). Predĺženie termínu: 31.05.2023 (23:59, CET)

Dátum uzávierky pre voucher 2: 30.11.2022 (23:59, CET). Predĺženie termínu: 09.01.2023 (23:59, CET)

Detaily

Projekt DIGITOUR je zameraný na podporu odvetvia cestovného ruchu prostredníctvom zlepšenia znalostí MSP o digitálnych nástrojoch a podpory inovatívnych nápadov MSP v oblasti digitálnych riešení s cieľom zlepšiť ich ponuku a podporiť medzisektorové a cezhraničné partnerstvá medzi MSP v odvetví cestovného ruchu, príslušnými zainteresovanými stranami a technológiami.

K dispozícii sú tieto príležitosti:

Voucher 1

 • 1000 eur
 • Hodnotiace obdobie: jeden mesiac
 • Trvanie projektov: 5 mesiacov. Aktivity musia byť ukončené do 31.10.2023

Voucher 2

 • 20000 eur
 • Termín hodnotenia: 20.01.2023
 • Trvanie projektov: 11 mesiacov. Aktivity musia byť ukončené do 30.11.2023

Prihlásením sa do tejto výzvy majú MSP v oblasti cestovného ruchu možnosť získať finančné prostriedky na realizáciu inovačných a digitálnych projektov.

V skutočnosti je to príležitosť pre MSP v cestovnom ruchu zlepšiť svoje digitálne zručnosti a úroveň vyspelosti digitalizácie prostredníctvom školení a individuálnych poradenských služieb (cieľ vouchera 1); a je to tiež príležitosť pre MSP v cestovnom ruchu podporiť inovatívne nápady na digitálne riešenia zlepšením ponuky produktov a služieb a ich riadenia, marketingu a propagácie novými a udržateľnými spôsobmi, prispôsobením sa novým výzvam v odvetví cestovného ruchu (cieľ vouchera 2).

Kto sa môže prihlásiť

Malé a stredné podniky (MSP) v sektore cestovného ruchu môžu požiadať o finančnú a nefinančnú podporu. Podniky musia spĺňať tieto kritériá, aby boli na poskytnutie podpory oprávnené:

 • Hospodárska činnosť súvisiaca s odvetvím cestovného ruchu:
  • I5510: Hotely a podobné ubytovacie zariadenia
  • I5520: Dovolenkové a iné krátkodobé ubytovanie
  • I5530: Kempingy, parkoviská pre rekreačné vozidlá a prívesy
  • N79: Cestovné kancelárie, cestovné agentúry a iné rezervačné služby a súvisiace činnosti
 • Existencia spoločnosti najmenej dva finančné roky, čo je potrebné preukázať prostredníctvom správy o registrácii spoločnosti;
 • Byť malým alebo stredným podnikom (MSP) podľa odporúčania EÚ 2003/361;
 • Mať sídlo v členskom štáte EÚ alebo v tretej krajine, ktorá sa zúčastňuje programu COSME.

Voucher 1

Samostatné MSP v oblasti cestovného ruchu s nízkou úrovňou digitálnej vyspelosti so sídlom v jednej z krajín zapojených do programu COSME.

Voucher 2

Turistické malé a stredné podniky. Konzorcia musia tvoriť minimálne 2 partneri z MSP v oblasti turizmu a maximálne 5 MSP v oblasti turizmu. Konzorciá musia byť zložené z MSP v oblasti turizmu, ktoré sú v súlade s kódmi NACE uvedenými v časti II (strana 4) tejto výzvy. Koordinátori projektov (t. j. žiadatelia) musia mať sídlo v jednej z partnerských krajín programu DIGITOUR (Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Srbsko, Španielsko); do svojich partnerstiev však môžu zapojiť organizácie so sídlom v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ alebo tretej krajine zapojenej do programu COSME. Ocenené MSP si vyberú a zaplatia za konkrétne školenia a poradenské služby, ktoré ponúkajú poskytovatelia technológií uvedení na platforme DIGITOUR (https://digitour- project.eu/).

Ako sa prihlásiť

Formulár prihlášky bude k dispozícii na tejto webovej stránke: https://digitour-project.eu/tourism-smes

Kópiu formulára prihlášky nájdete v priloženom dokumente. Formulár žiadosti musí byť podpísaný právnym zástupcom vášho subjektu a zaslaný e-mailom na adresu: contact@digitour-project.eu

Pre viac informácií o projekte navštívte: