Turismus 4.0

Newsletter #4

Hlavným cieľom projektu DATES je preskúmať prístupy a možnosti vytvorenia bezpečného a dôveryhodného dátového priestoru cestovného ruchu, ktorý zabezpečí transparentnú kontrolu prístupu k údajom, ich používania a opakovaného použitia.

  • Projekt je v záverečnej fáze a doteraz sa uskutočnilo množstvo štúdií a aktivít, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a údajov, zdieľania údajov, správy údajov a predovšetkým účinkov na celý zapojený ekosystém.
  • Nižšie sú uvedené hlavné činnosti, ktoré boli vykonané s veľkým úspechom a ktorých výsledky prispievajú k úspešnému rozvoju projektu.

Objavte tlačovú správu projektu DATES!

Stretegia EÚ pre údaje: skúsenosti z dátového ekosystému a dátových priestorov

Spoločnosť Intellera Consulting uverejnila 31. mája na portáli Euractive článok „Stratégia EÚ pre údaje: skúsenosti z dátových ekosystémov a dátových priestorov“, ktorý vychádza z jej praktických skúseností s príslušnými projektmi súvisiacimi so stratégiou EÚ pre dáta. Prostredníctvom svojej práce na dátovom priestore v oblasti médií a cestovného ruchu spoločnosť Intellera odhalila relevantné poznatky o súčasnom stave zdieľania údajov v týchto sektoroch – vrátane nedostatkov a spôsobov ďalšieho postupu.

Medzi nedostatky patrí nedostatočná kultúra zdieľania údajov v oboch sektoroch a nedostatok mechanizmov spolupráce a koordinácie výmeny údajov v oblasti cestovného ruchu, čo vedie k problémom, ako je nedostatočná dostupnosť a interoperabilita údajov. Okrem toho zamestnancom v oboch sektoroch často chýbajú zručnosti v oblasti analýzy údajov a správy údajov, čo bráni zmysluplnému využívaniu hodnoty údajov. Návrhy na zlepšenie zahŕňajú odporúčania na využívanie praktického prístupu založeného na prípadoch použitia na stimulovanie výmeny údajov; na investovanie do digitálnych zručností a zručností v oblasti analýzy údajov v oboch sektoroch a na prijatie inovatívnych prístupov k výmene údajov – napríklad sandboxing – na testovanie možných riešení a predvídanie prekážok.

MYT SUMMIT

V Palme de Mallorca sa konal hlavný turistický kongres na Baleárskych ostrovoch, IV. ročník MyT Summitu, ktorého témami tento rok boli: Talent a dáta. Cieľom tohto kongresu je postaviť sa do pozície referenčného podujatia na národnej a medzinárodnej úrovni a má slúžiť ako fórum na diskusiu a výmenu, kde odborníci z rôznych odvetví, priamo alebo nepriamo súvisiacich s cestovným ruchom, prinášajú svoje skúsenosti a príspevky, z rovnováhy v účasti žien a mužov, pomáhajú vytvárať referencie, ako aj prispieť k dosiahnutiu konkurencieschopnejšieho a udržateľnejšieho odvetvia cestovného ruchu.

Dátové priestory sú novou iniciatívou na urýchlenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti odvetvia cestovného ruchu prostredníctvom zdieľania údajov. Španielsko vedie európsky dátový priestor cestovného ruchu prostredníctvom projektu DATES, ktorý koordinuje spoločnosť Anysolution. Na tomto kongrese sa predstaví pokrok dosiahnutý v rámci tohto projektu, ako aj rôzne iniciatívy, ktoré sa vyvíjajú v oblasti dátového hospodárstva.

Pre viac informácií kliknite nižšie.

DATES - Zasadnutie konzorcia

Po samite MyT sa všetci partneri projektu DATES zúčastnili na stretnutí projektu na Malorke. Stretnutie bolo skvelou príležitosťou na výmenu vízií o projekte a o dátových priestoroch vo všeobecnosti. Poslúžilo tiež ako príležitosť na posilnenie tímových väzieb medzi partnermi, ktorí vždy spolupracujú z rôznych krajín EÚ.

Stretnutie bolo zamerané na pokrok v práci. Diskusia týkajúca sa pracovného balíka (PB) „Analýza kontextu a dohodnuté komponenty“ sa zamerala na niekoľko zostávajúcich činností, aby sa PB uzavrel do konca júna. Diskusia týkajúca sa PB o „Rámci riadenia a podnikania“ a „Technickom rámci a návrhu“ sa zamerala na prezentáciu doteraz vykonaných prác, a to aj s praktickými simuláciami. Okrem toho predstavili činnosti a metodiku predpokladanú pre ďalšie kroky.

Dôležitá časť stretnutia sa zamerala na konečný plán. Dosiahla sa zhoda v tom, že tento dokument musí fungovať ako príručka pre zavádzanie dátového priestoru, a preto sa zameriava najmä na technické a riadiace zložky. Konzorcium sa dohodlo na predbežnej tabuľke obsahu Blueprint, ktorú bude potrebné vypracovať v spolupráci s projektom DSFT (Data Space for Tourism) v novembri.

EURÓPSKY DÁTOVÝ PRIESTOR CESTOVNÉHO RUCHU: UMIESTNENIE EURÓPSKEHO ODVETVIA CESTOVNÉHO RUCHU

Dátové priestory sú novou iniciatívou, ktorá podporuje spoľahlivé zdieľanie údajov a zároveň zabezpečuje, že vlastník údajov má nad nimi naďalej kontrolu. Dátové priestory podporia konkurencieschopnejšiu ekonomiku tým, že vytvoria efektívnosť, znížia náklady, zlepšia produkty a služby, ako aj vyvinú nové obchodné modely. pre odvetvie cestovného ruchu to bude priamy prínos, pretože im to umožní lepšie pochopiť profil turistov, a tak im prispôsobiť ich zážitky a spríjemniť ich.

Z týchto dôvodov bolo podujatie, ktoré 8. júna zorganizovala spoločnosť AnySolution pod názvom „Európsky dátový priestor cestovného ruchu: umiestnenie európskeho odvetvia cestovného ruchu“, bolo ideálnou príležitosťou na podrobnejšie predstavenie projektu DATES.

Hlavným cieľom projektu DATES je preskúmať prístupy a možnosti zavedenia bezpečného a spoľahlivého dátového priestoru cestovného ruchu, ktorý zabezpečí transparentnú kontrolu prístupu k údajom, ich používania a opakovaného použitia. Projekt sa preto zameria na vývoj modelov riadenia a podnikania.

Zo širšieho hľadiska výsledok činnosti podporí digitálnu transformáciu odvetvia, podporí konkurencieschopnosť, odolnosť a udržateľnosť ako kľúčové faktory úspechu pre udržanie vedúceho postavenia Európy.

Zistite viac

TERMÍNY PRVÉHO VALIDAČNÉHO SEMINÁRA

30. máj bol pre projekt DATES dôležitým míľnikom. Hoci v rámci projektu už prebehla séria seminárov zameraných na zber údajov s rôznymi zainteresovanými stranami, tento bol prvým seminárom zameraným na overenie doteraz dosiahnutých výsledkov projektu.

Môže sa to zdať ako maličkosť. Urobili ste svoju prácu, prezentujete ju a potom zaškrtnete políčko s nápisom „hotovo“. Nie je to také jednoduché, ako sa zdá. Investície do výskumných a inovačných projektov môžu zaostávať za realizáciou skutočného vplyvu vývoja v reálnom živote. Čiastočne to môže byť spôsobené tromi dôvodmi: 

  • niekedy chýba kontrola uskutočniteľnosti reálneho nasadenia, 
  • nie je dostatočne preskúmané, či projekt vyhovuje potrebám aspoň začínajúceho trhu tvoreného zákazníkmi z prvej línie, a 
  • chýba výmena a interakcia s tými organizáciami, ktoré môžu nadviazať na výsledky, investovať do nich, využívať ich alebo propagovať. 

Zapojenie používateľov do vývojových fáz, v ktorých môžu formovať potenciálne výsledky, je preto kľúčom k podpore prijatia a akceptácie.

Preto spoločnosť DATES definovala program, ktorý využíva zapojenie a účasť zainteresovaných strán ako pilier pre definovanie obsahu vrátane požiadaviek, obchodných potrieb alebo prípadov použitia, čo vedie k lepšiemu pochopeniu potrieb trhu. Keďže DATES je vlajkovým projektom v oblasti dátových priestorov (v tomto konkrétnom prípade so zameraním na navrhovanie európskeho dátového priestoru pre cestovný ruch), predstavuje ďalšie špecifiká, ktoré zdôrazňujú potrebu takejto interakcie a zapojenia komunity z praxe.

Po prvé, DATES navrhuje produkt alebo riešenie (mohli by sme dokonca povedať filozofiu alebo nový spôsob konania), ktoré „hľadá trh“, keďže dátové priestory si stále vyžadujú dobré pochopenie motivácie a stimulov pre organizácie na zdieľanie údajov. Po druhé, po DATES, rovnako ako po všetkých ostatných opatreniach navrhujúcich dátové priestory, bude nasledovať fáza zavádzania, ktorá si bude od spoločností vyžadovať investície. Ak má projekt vytvoriť základňu presvedčených investorov, poskytovateľov a používateľov, potom sa dodržiavanie zásad návrhu dátového priestoru stáva kľúčovým.

V nadväznosti na tento prístup zorganizoval DATES validačný seminár zameraný konkrétne na overenie niektorých prvkov vypracovaných v rámci analýzy kontextu a dohodnutých komponentov, ako aj základu počiatočného rámca riadenia a podnikania. Toto zasadnutie umožnilo v rámci projektu zhromaždiť dodatočné údaje a chýbajúce položky z našej štúdie.

PREHLIADKY ŽIDOVSKÝCH DEJÍN

V tomto Newsletteri by sme vás radi informovali o ďalšom európskom projekte CEF Telecom, Jewish History Tours. Projekt skúmal, ako možno využiť obsah kultúrneho dedičstva – historické fotografie a dokumenty, príbehy o ľuďoch a miestach – na vytvorenie pútavých zážitkov pre jednotlivcov aj skupiny turistov, ktorí sa zaujímajú o kultúru a históriu navštívených destinácií. Niekedy sa to označuje ako „kultúrny turizmus“.

 

Kultúrny turizmus je ďalším dôležitým prípadom použitia, ktorý bude musieť v budúcnosti riešiť dátový priestor pre cestovný ruch: vďaka dátovému priestoru sa uľahčí bezpečná výmena údajov medzi zdrojmi údajov o kultúrnom dedičstve (múzeá, archívy a komunity) odborníkmi, ktorí ich môžu využiť na vytvorenie pútavých zážitkov (sprievodcovia, kurátori, rozprávači príbehov) a platformami a aplikáciami, ktoré budú poskytovať pútavé zážitky koncovému používateľovi.

Pre viac informácií kliknite nižšie.

Projekt DATES, ktorý vedie spoločnosť AnySolution SL, spája 13 európskych partnerov so špecifickými úlohami a poslaním.

Preto DATES definoval program, ktorý využíva zapojenie a účasť zainteresovaných strán ako pilier pre vymedzenie obsahu vrátane požiadaviek, obchodných potrieb, alebo prípadov použitia, čo vedie k lepšiemu pochopeniu nárokov trhu. DATES ako vlajkový projekt v oblasti dátových priestorov (v tomto konkrétnom prípade so zameraním na navrhovanie európskeho dátového priestoru pre cestovný ruch) predstavuje ďalšie špecifiká, ktoré zdôrazňujú potrebu takejto interakcie a zapojenia komunity z praxe. Po prvé, DATES navrhuje produkt alebo riešenie (mohli by sme dokonca povedať filozofiu alebo nový spôsob konania), ktoré „hľadá trh“, keďže dátové priestory si stále vyžadujú dobré pochopenie motivácie a stimulov pre organizácie na zdieľanie údajov. Po druhé, po DATES, rovnako ako po všetkých ostatných opatreniach navrhujúcich dátové priestory, bude nasledovať fáza zavádzania, ktorá si bude od spoločností vyžadovať investície. Ak sa projekt Sleduje tento prístup (Following this approach), DATES zorganizoval validačný workshop zameraný konkrétne na validáciu niektorých prvkov vypracovaných v rámci analýzy kontextu a dohodnutých komponentov, ako aj základu počiatočného rámca riadenia a podnikania. Toto zasadnutie umožnilo v rámci projektu zhromaždiť dodatočné údaje a chýbajúce položky z našej štúdie.

Zistite viac

Dvojmesačník DATES bude našich čitateľov informovať o pokroku a aktivitách projektu.

Projekt DATES získal finančné prostriedky z programu Digitálna Európa na základe grantovej dohody č. 101084007. Táto vizuálna podpora vyjadruje len názor autora; Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií, ktoré obsahuje.

Autorské práva (C) 2023 Projekt DATES. Všetky práva vyhradené.