Turismus 4.0

Nové regulačné prostredie EÚ
pre dátové priestory

V roku 2020 Komisia Európskej únie predstavila „Európsku stratégiu pre údaje„, ktorej cieľom je vytvoriť jednotný trh s údajmi s cieľom posilniť globálnu konkurencieschopnosť a suverenitu Európy v oblasti údajov. Táto stratégia obsahovala niekoľko navrhovaných nariadení, ktoré sú podrobnejšie opísané v rámčeku na strane 3:

Návrh zákona o umelej inteligencii (AIA-E)

Návrh zákona o údajoch (DA-E)

Zákon o správe údajov (DGA)

Zákon o digitálnych trhoch (DMA)

Zákon o digitálnych službách (DSA)

Narastajúca zložitosť regulačného rámca a nedostatočné zosúladenie týchto nových návrhov však predstavuje výzvu. Ich vzájomné prepojenie s už existujúcimi právnymi predpismi, ako sú zákony o ochrane údajov, hospodárskej súťaži a duševnom vlastníctve, nie je jednoznačne vymedzené. Okrem toho nedostatok jednotnej terminológie komplikuje výklad a kompatibilitu s existujúcimi právnymi predpismi.

Každé z týchto navrhovaných nariadení sa líši z hľadiska svojho primárneho zamerania a rozsahu. Napríklad DMA a DSA slúžia na reguláciu hospodárskej súťaže a práv v digitálnom priestore, zatiaľ čo DA-E a DGA sa zameriavajú najmä na prístup k údajom a ich používanie. Na druhej strane, zákon o umelej inteligencii stojí trochu bokom a nie je úzko prepojený s ostatnými návrhmi. Ak sa pozrieme konkrétne na oblasť dátových priestorov B2B, je pravdepodobné, že najvýraznejší vplyv budú mať komplexnejšie DA-E a DGA, zatiaľ čo ostatné nariadenia majú v tejto oblasti menej ústrednú úlohu.

Úvahy týkajúce sa DA-E a DGA

Návrh Zákona o údajoch (DA-E) sa týka prístupu k údajom zo zariadení Internetu vecí (IoT) a ich používania, čo má vplyv na viaceré úlohy spojené s týmito údajmi. Široký výklad, ktorý umožňuje, však vytvára potenciálnu právnu nejednoznačnosť, najmä pokiaľ ide o slobodu vyjednávania o zmluvách. Budúce úpravy DA-E budú mať zásadný význam pre jasnejšie právne dôsledky a praktické riešenia zdieľania údajov.

Zákon o správe údajov (DGA) tiež vyvoláva obavy z dôvodu jeho širokého vymedzenia úloh v oblasti spoločného využívania údajov. Jeho existujúce definície primerane nevyjadrujú komplexné úlohy v rámci dátových priestorov, čo naznačuje potrebu lepšieho zosúladenia. V DGA sa uvádza niekoľko povinností pre poskytovateľov sprostredkovateľských služieb, ktorí sú kľúčovými hráčmi v dátovom hospodárstve. Cieľom týchto povinností je vytvoriť dôveryhodný rámec zdieľania údajov.

V oboch nariadeniach sa zdôrazňuje význam neutrality pri službách sprostredkovania údajov, ktorá je nevyhnutná na zvýšenie dôvery a kontroly medzi zainteresovanými stranami v oblasti údajov. Dôležité bude zabezpečiť, aby títo poskytovatelia konali výlučne ako sprostredkovatelia bez iného využitia zdieľaných údajov.

Výzvy a príležitosti pre DIB EÚ pri vytváraní spoločných dátových priestorov

Zákon o správe údajov (DGA) predstavuje niekoľko výziev, pretože stanovuje rozsiahle pravidlá, ktoré si vyžadujú ďalšiu špecifikáciu vo vnútroštátnych právnych predpisoch a praktické riešenia. Navrhovaná Európska rada pre inováciu údajov (EDIB) pomôže pri vypracovaní usmernení pre spoločné európske dátové priestory a identifikácii požiadaviek na interoperabilitu.

Medzi DGA a inými predpismi by mohli existovať prepojenia, najmä v oblasti noriem interoperability. Na usmernenia pre takéto normy, ako sa uvádza v návrhu Dátového aktu (DA-E), by mohol dohliadať EDIB v rámci DGA, čím by sa podporila konzistentnosť všetkých nariadení.

Iniciatívy v oblasti dátového priestoru, ako je IDSA, ktoré už vytvorili referenčné rámce a architektúry, budú v tomto procese nevyhnutné. Stratégia EÚ by mala vychádzať z týchto existujúcich iniciatív pre interoperabilitu a budúce dohody o infraštruktúre.

Napokon, Centrum pre podporu dátových priestorov (DSSC) bude kľúčové pri poskytovaní konzistentnej podpory pre tieto spoločné dátové priestory EÚ v rámci nových nariadení.

Pre viac informácií kliknite tu.