Turismus 4.0

Na ceste k dátovému priestoru
pre cestovný ruch

Európa má vedúce postavenie v medzinárodnom cestovnom ruchu, pričom krajiny ako Francúzsko, Taliansko a Španielsko získajú v roku 2021 približne 38 % celosvetových príjazdov. Európska komisia si uvedomuje úlohu cestovného ruchu v ekologickejšom a digitálnom hospodárstve EÚ, preto iniciovala program Digitálna Európa, v rámci ktorého bol zavedený projekt DATES – jedinečný program na úrovni EÚ zameraný na rozvoj bezpečného dátového priestoru v cestovnom ruchu.

Projekt DATES bude tvoriť základ európskeho dátového priestoru pre cestovný ruch, dátového priestoru špecifického pre danú oblasť, ktorý bude súčasťou väčšieho spoločného európskeho dátového priestoru integrujúceho údaje z rôznych odvetví. Cieľom týchto dátových priestorov je zvýšiť konkurencieschopnosť a udržateľnosť odvetvia cestovného ruchu prostredníctvom dobrovoľného zdieľania údajov.

Prierezová povaha cestovného ruchu umožňuje DATES prepojiť sa s inými odvetviami, čo mu dodáva na význame. Workshop s názvom „Smerom k dátovému priestoru pre cestovný ruch“ prilákal viac ako 200 účastníkov z odvetvia cestovného ruchu, čo posilnilo význam projektu. Na workshope, ktorý sa konal online a organizovali ho spoločnosti Intellera Consulting a AnySolution, boli načrtnuté ciele DATES, potreby údajov a potenciálne riešenia obchodných problémov.

Na workshope vystúpilo niekoľko osobností z odvetvia, napríklad Giovanna Galasso zo spoločnosti Intellera Consulting, Dolores Ordoñez zo spoločnosti AnySolution a Jean-François Cases zo spoločnosti Amadeus, ktorí ponúkli pohľad na výhody dátového priestoru. Účastníci diskutovali o rôznych podnikateľských výzvach a súvisiacich typoch údajov v oddychových miestnostiach zameraných na témy ako udržateľnosť cestovného ruchu, analýza trhu, zapojenie turistov a plánovanie služieb.

Zistenia z workshopu budú podkladom pre projekt DATES pri vývoji európskeho dátového priestoru pre prípady použitia v cestovnom ruchu. Ide o kľúčový projekt pre európsky sektor cestovného ruchu, ktorý sa podieľa viac ako 50 % na celosvetových príjazdoch turistov a je tretím najväčším hospodárskym odvetvím EÚ. Workshop sa ukázal ako úspešný prvý krok k prelomovej iniciatíve v oblasti zdieľania údajov.

Pre viac informácií kliknite nižšie.

© DATES Consortium, 2023. Reprodukcia je povolená pod podmienkou uvedenia zdroja.