Turismus 4.0

Otvorené výzvy na kaskádové financovanie

Výzva IKAT pre MSP v oblasti cestovného ruchu v Európe - finančná podpora pre služby

Niekoľko informácií o tejto výzve, ktoré je potrebné vedieť. Projekt IKAT je spoločnou klastrovou iniciatívou, ktorej cieľom je prispieť k dosiahnutiu aktualizovanej stratégie cestovného ruchu, ktorú predložila Európska komisia. Projekt bol financovaný v rámci výzvy: SMP-COSME-2021-CLUSTER for Europe’s recovery, ktorá spadá pod nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/690.

Projekt je zameraný na priemyselný ekosystém cestovného ruchu v Európe, najmä na námorné a pobrežné oblasti v stredomorskom regióne. Na riešenie rôznych odvetví a subjektov, ktoré tvoria ekosystém cestovného ruchu, bol vytvorený Euroclustering IKAT, ktorý zahŕňa námorné a logistické klastre, klastre cestovného ruchu a klastre inovácií a kontroly kvality vody.

Služby ponúkané malým a stredným podnikom v ekosystéme cestovného ruchu sú navrhnuté podľa úrovne regionálnej zraniteľnosti a ich hospodárskej závislosti od odvetvia cestovného ruchu na základe RIS3. Index zraniteľnosti sa vypočítava s ohľadom na dva ukazovatele: intenzitu cestovného ruchu a sezónnosť. Na základe tohto indexu sa produkt alebo služba poskytovaná MSP upraví podľa jeho umiestnenia.

Návrhy budú oprávnené len vtedy, ak budú splnené všetky tieto podmienky:

 1. Žiadatelia musia byť malými a strednými podnikmi (podľa definície v odporúčaní EÚ 2003/361) a musia deklarovať svoj štatút MSP v súlade s definíciou MSP Európskej únie.
 2. Žiadatelia musia byť MSP z priemyselného ekosystému cestovného ruchu. 

Aby sa mohli uchádzať o podporu v rámci výzvy IKAT v oblasti cestovného ruchu.

MSP v Európe – finančná podpora pre služby, hlavná činnosť žiadajúceho MSP musí byť zaradená do jedného zo segmentov odvetvia pobrežného a námorného cestovného ruchu uvedeného v Prílohe 3.

 1. Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy IKAT pre malé a stredné podniky v oblasti cestovného ruchu v Európe – finančná podpora na služby je MSP so sídlom alebo pobočkou v územnej pôsobnosti IKAT, ktorá je popísaná nasledovne:
 2. Grécko, Taliansko, Španielsko, Portugalsko
 3. Ostatné krajiny EÚ-27 
 4. Krajiny zapojené do Programu jednotného trhu (SMP)
 5. Žiadatelia môžu byť buď členmi jedného z klastrov konzorcia IKAT, alebo môžu mať sídlo alebo pobočku v územnej pôsobnosti IKAT (Príloha 2)..

Žiadosti musia byť napísané v angličtine a nesmú prekročiť maximálny počet znakov uvedený v každom textovom poli preddefinovanej šablóny, ktorú nájdete na adrese: https://www.ikatproject.com

MSP v odvetví cestovného ruchu, ktoré by sa chceli prihlásiť, sa snažia:

1) Aktivovať diverzifikáciu smerom k novým produktom a službám

2) Akcelerovať a rozvíjať nové nápady

3) Aplikovať otvorené inovácie vo vašom podnikaní

4) Podporovať ekologický a digitálny prechod vo vašej spoločnosti, ako aj zlepšovať prierezové aspekty, ako sú okrem iného rodová rovnosť, CSR.

5) Zlepšiť svoje možnosti získania financovania v investičných kolách

6) Zlepšiť internacionalizáciu vašej spoločnosti

7) Zlepšiť svoje znalosti a školenia týkajúce sa predchádzajúcich výziev a vylepšení.

Poponáhľajte sa s prihláškou a využite svoju šancu! Pokojné more!

Euroclusters for Thriving Creative and Cultural Industries - 1. výzva na finančnú podporu MSP v oblasti KKP

Znie to ako sľubná iniciatíva na podporu Kreatívneho a kultúrneho priemyslu (KKS) v Európe a pomoc pri zotavovaní sa z následkov pandémie Covid-19.

Je povzbudivé počuť, že napriek problémom, ktorým KKP čelia, zostávajú pre EÚ dôležitým odvetvím s potenciálom stimulovať rast a zamestnanosť. Pozitívnym krokom k vytvoreniu nových priemyselných hodnotových reťazcov a podpore inovácií je aj zameranie iniciatívy na medzisektorovú spoluprácu medzi KKP a klastrami IKT.

Systém kaskádového financovania, ktorý poskytuje finančnú podporu MSP na získavanie služieb, ako je podnikateľské poradenstvo a odborná príprava, cestovanie a realizácia pilotných projektov v oblasti ekologického a digitálneho prechodu, je vynikajúcim spôsobom, ako pomôcť MSP zvýšiť ich odolnosť, inovovať a rozšíriť ich zručnosti. Poskytovaním tohto typu podpory môže CREATHRIV-EU pomôcť MSP zvládnuť výzvy, ktorým čelia, a vybudovať si kapacitu na rast a prosperitu.

Tu zistíte, či máte nárok na tento grant.

Oprávnenosť sektora

 • Pamiatky, archívy, knižnice
 • Audiovizuálne a multimediálne služby vrátane IT, softvéru a počítačových služieb
 • Knihy a tlač
 • Výtvarné umenie
 • Divadelné umenie
 • Vzdelávanie

 

Územná oprávnenosť

 • Členské štáty EÚ
 • Pristupujúce krajiny EÚ, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny Albánsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Moldavsko, Čierna Hora, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a Ukrajina Island, Nórsko a Lichtenštajnsko
 • Krajiny EÚ-13
 • Regióny EÚ, s ktorými partneri CREATHRIV-EU predtým nespolupracovali: pozri Príručku pre žiadateľov, Príloha 2

Menej rozvinuté regióny: HDP na obyvateľa < 75 % priemeru EÚ-27. Pozrite si tento odkaz: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/RCI/#?vis=nuts2.economy&lang=en