Turismus 4.0

Co je DIH – Digitální Inovační Hub

Myšlenka Digitálních Inovačních Hubů vznikla v rámci dlouhodobého rozvoje koncepce chytré, smart specializace a rozvoje politiky jednotné digitální Evropy. Jako nástroj má umožnit především institucím a MSP reagovat na rychlý nástup digitalizace v rámci průmyslu 4.0. Postupně se tento koncept rozšířil na tzv. SMART EVERYTHING. S DIH-y počítá také česká národní strategie CfF.

DIH-y jsou z principu neziskové struktury, které ve svých oborech a specializacích pomáhají vytvářet smart aliance odborných institucí a firem, státní správy a podniků se zvláštním zřetelem na MSP, s cílem umožnit seznámit se s novými technologiemi, prakticky si je odzkoušet a poté kvalifikovaně rozhodovat o jejich zavádění.

DIH Tourism 4.0

Digitální strategie Turismus 4.0 je rozsáhlý komplex témat, která se týkají celého hodnotového řetězce v průmyslu cestovního ruchu. Strategie Turismus 4.0 slouží jako driver k dosažení cílů udržitelného rozvoje regionu. Nástrojem je zapojení a využití technologií známých z konceptů Průmyslu 4.0 využitých pro rozvoj cestovního ruchu. Patří sem:  

 • Otevřená data
 • Umělá inteligence
 • Cloudové služby
 • Big Data a jejich analýzy
 • Blockchain a jeho využití při poskytování služeb v cestovním ruchu
 • IoT – Internet věcí
 • Virtuální realita
 • Augmentovaná realita
 • Bezpečnost digitálních dat a sítí, GDPR
 • Dostupnost digitálních služeb a dat v regionech
 • Platební portály a technologie
 • Digitální gramotnost poskytovatelů služeb

Činnosti DIH lze rozdělit do 4 hlavních oblastí:

Test before Invest – umožnit SME a institucím testovat technologie před tím, než se rozhodnou investovat do hotových řešení. Podporovat rozvoj znalostí o nových technologiích, provádět prověrku digitální připravenosti podniků a institucí, navrhovat koncepční řešení.

Support to find investments – pomáhat s přípravou finančních modelů a vyhledávat finanční zdroje pro realizaci pilotních projektů – kaskádové financování, EU financování případně vyhledávání investorů.

Innovation ecosystem & networking – spolupráce s ostatními DIH na národní a Evropské úrovni, inspirativní networking a technology brokering.

Skills and training – podpora vzdělávání v oblasti digitálních dovedností

Jak digitalizace ovlivňuje cestování a průmysl cestovního ruchu

Je to právě oblast cestování, která prochází velkými změnami umožněnými a akcelerovanými digitalizací. Mění se struktura cestovatelů a způsob cestování. Digitální technologie a jejich akceptace mezi uživateli vedou k vytváření zcela nových příležitostí, umožňují vznik nových obchodních modelů a dávají šanci i dosud opomíjeným destinacím, získat svůj podíl na obratu v tomto sektoru. Nečinnost a spoléhání se na tradiční postupy a modely dříve či později vymstí. Loňský krach jedné z největších světových cestovních kanceláří, firmy Thomas Cook, názorně ukázala, že změna chování cestovatelů a postupný odklon od tradičních scénářů dokážou otřást pozicí i takových značek a neberou ohledy ani na historii ani na tradici.

Dochází ke generační výměně cestovatelů. Kromě tradičních zákazníků cestovních kanceláří, kteří konzumují své zájezdové balíčky přichází nová generace cestovatelů, která si s pomocí digitální technologie celý svůj cestovatelský plán a zážitek plánuje na počítači, tabletu nebo stále častěji na mobilním telefonu nebo se prostě ptá svého hlasového asistenta jako jsou Alexa, Cortana, Siri a desítky dalších. Zvyšující se jazyková gramotnost umožňuje více lidem cestovat bez nutnosti spoléhat se na delegáty cestovních kanceláří a nové technologie umožňují základní dorozumívání se i s lidmi bez jazykového vybavení po celém světě. Nové technologie nedají svým uživatelům zabloudit a mohou je upozornit na zajímavá místa, která by jinak zůstala neobjevena a bezpečně je k nim dovést.

Destinace dostávají zcela nové nástroje ke komunikaci s svými potenciálními zákazníky, hosty již dlouhou dobu před jejich příjezdem. Dlouho před tím, než se rozhodnou vybrat si právě jejich nabídku z nepřeberného množství možností z celého světa. Destinace tak mohou poznávat samy sebe, protože až zákazník a jeho preference, reakce a zpětná vazba destinacím prozradí, co je na nich nejzajímavější a co hosté nejvíce hodnotí. Se znalostí svého hosta a svých silných stránek pak může destinace mnohem lépe definovat své nabídky, cílit případné reklamní kampaně a případně řídit turistickou zátěž regionu. Bez skutečné digitalizace v cestovním průmyslu se budoucí destinace neobejde anebo zapadne jako poslední volba v posledním regále supermarketu s cestovatelskými nabídkami.

Proto je rozšíření digitální strategie regionu o oblast Turismu 4.0 klíčovým rozhodnutím pro rozvoj služeb, zvyšování příjmů z turistiky, zachování a případně zvyšování pracovních příležitostí ve službách v cestovním ruchu a lepší organizaci a řízení turistické „zátěže“ regionu důležitým bodem strategie chytrého, nebo jak se dnes říká „smart“ regionu.

Vytvoření smart strategie pro digitalizaci destinace/regionu musí vycházet z pochopení toho, jak dnes digitální svět funguje a kdo jsou, jak fungují a jak přemýšlejí zákazníci – hosté. Důraz přitom musí být kladen na jasnou představu o tom, jaké zákazníky chce region přilákat.